3 mei 2015

2toDrive

Jongeren kunnen tegenwoordig vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen. Vervolgens kunnen zij alleen met een coach rijervaring opdoen. Dit experiment – 2todrive – is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten.
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Schultz van Haegen (IenM). Het experiment 2toDrive, zoals begeleid rijden wordt genoemd, is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten doordat jongeren het eerste jaar in de auto worden begeleid door een ervaren bestuurder. Dit kan jaarlijks tot 16 doden voorkomen, blijkt uit onderzoek, zegt het ministerie.

In het experiment 2toDrive mogen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen, vanaf 16,5 jaar praktijkles gaan volgen en vanaf hun 17de het praktijkexamen afleggen. Slagen ze, dan mogen ze vanaf hun 17de al autorijden. Dit mag als zij rijden met een coach naast zich. Hiervoor moeten ze in het bezit zijn van een zogenaamde begeleiderspas. Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze personen moet bij het rijden in de auto zitten. 2toDrive start naar verwachting in november 2011. Iedereen die op of na de startdatum 17 jaar wordt, kan het praktijkexamen bij het CBR aanvragen. Iedereen die al 17 is op het moment dat het experiment start, kan al wel alvast rijles gaan volgen en na de 18de verjaardag examen doen.

Met het experiment 2toDrive zou de verkeersveiligheid vergroot moeten worden. Het ministerie baseert zich hiervoor op ervaringen in het buitenland. Proeven in Duitsland zouden aantonen dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken en minder vaak onder invloed van drank of drugs rijden. 2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. De SWOV zal 2toDrive evalueren. Als de tussentijdse evaluatie in 2015 positief uitpakt, kan het definitief ingevoerd worden.

Bron: Verkeersnet.nl

Tijdstraject begeleid rijden
De inwerkingtreding van de AMvB is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede Kamer en publicatie in het Staatsblad. De verwachting is dat begeleid rijden vanaf november 2011 als proef wordt ingevoerd. De proef duurt 6 jaar. Als begeleid rijden een positief effect heeft op de verkeersveiligheid kan het systeem een definitieve wettelijke status krijgen.

Theorie-examen begeleid rijden
Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 16 jaar zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar. Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als de huidige examens.

Rijlessen begeleid rijden
Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen via een rijschool naar keuze. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar.

Praktijkexamen begeleid rijden
Als de AMvB in werking treedt, kunnen jongeren vanaf 17 jaar zich inschrijven voor het praktijkexamen bij het CBR. Op dit moment is de minimumleeftijd hiervoor 18 jaar. Om zich te kunnen inschrijven, moeten zij wel beschikken over een theoriecertificaat. Bij het begeleid rijden zijn de exameneisen hetzelfde als de huidige examens. Als jongeren vanaf 17 jaar slagen voor het examen, krijgen zij een gewoon rijbewijs.

Eisen bestuurder begeleid rijden
De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:

voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
minimaal 17 jaar zijn;
in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas;
minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben;
toestemming hebben van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
Maximaal 5 begeleiders op 1 begeleiderspas
Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als begeleider. Deze begeleiders komen op 1 begeleiderspas te staan. Tot hun achttiende jaar mogen zij alleen autorijden als 1 van deze begeleiders naast hen zit.

Eisen begeleider begeleid rijden
Een begeleider:

  • moet minimaal 10 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B)
  • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad
  • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad
  • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Minder verkeersdoden door begeleid rijden
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Bel Mij Terug